Title:

Spisy dygnitarzy, urzędników etc. polskich 1192 - 1791

Subject:

Spisy dygnitarzy, urzędników etc. polskich 1192 - 1791 (4 części)

Users' tags:

rządca ; administrator ; gubernator ; ekonom ; podstarosta ; wiceekonom ; burgrabia ; celnik ; administrator ceł ; poborca celny ; chorąży ; cześnik ; kuchmistrz ; łowczy ; miecznik ; oboźny ; pisarz grodzki ; pisarz prowentowy ; pisarz skarbowy ; pisarz zamkowy ; pisarz trybunalski ; pisarz ziemski ; podczaszy ; podkoniuszy ; podskarbi ; podwojewoda ; podżupnik ; pokojowy ; podreferendarz koronny ; rejent grodzki ; rejent ziemski ; rejent koronny ; rejent skarbowy ; rejent trybunalski ; rejent ziemski ; skarbnik ; stolnik ; strażnik ; szambelan ; wicenotaryusz ; wicepisarz ; wiceskarbnik ; wicerejent ; wojacy ; żupnik

Spatial coverage:

Polska

Temporal coverage:

1192 - 1791

Description:

Rękopis zawiera imiona i nazwiska urzędników polskich różnego szczebla w latach 1192 - 1791 (2 części)

Table of contents:

część I: s. 1 - gubernatorzy ; s. 2 - wojewodowie ; s. 110 - kasztelanowie ; część II: s. 3 - starostowie ; s. 205 - tenutaryusze ; s. 215 - rządzcy, administratorowie, gubernatorzy, ekonomi ; s. 227 - podstaroście ; s. 238 - wiceekonomi ; s. 240 - burgrabowie ; s. 258 - włodarze ; s. 260 - biskupi oficyaliści ; s. 291 - wykaz urzędników ; część III: s. 3 – celnicy, administratorowie ceł, pobórcy celni, theloneatores ; s. 4 – chorążowie ; s. 34 – cześnicy ; s. 58 – komornicy ziemscy ; s. 62 – komorzanie (camerarii) ; s. 67 – konjuszowie ; s. 70 – krajczowie ; s. 72 – kuchmistrze ; s. 73 – łowczowie ; s. 87 – miecznicy ; s. 99 – oboźni ; s. 100 – pisarze grodzcy ; s. 109 – pisarze ; s. 111 – pisarze prowentowi ; s. 114 – pisarze skarbowi ; s. 116 – pisarze zamkowi ; s. 117 – pisarze trybunalscy ; s. 117 – pisarze ziemscy ; s. 125 – podczaszowie ; s. 139 – podkomorzowie ; s. 179 – podkonjuszowie (subagases) ; s. 181 – podskarbowie ; s. 185 – podstołowie ; s. 199 – podwojewodowie ; s. 204 – podżupnicy, pokojowi (cubicularii) ; s. 205 – podreferendarze koronni ; s. 206 – rejenci grodzcy ; s. 211 – rejenci grodzcy i ziemscy, rejenci koronni ; s. 212 – rejenci skarbowi, rejenci trybunalscy ; s. 213 – rejenci ziemscy ; s. 217 – skarbnicy ; s. 227 – stolnicy ; s. 255 – strażnicy (praefectus excubi[torum]) ; s. 256 – szambelanowie ; s. 261 – wicenotaryusze, wicepisarze ; s. 263 – wiceskarbnicy, wicerejenci ; s. 268 – wojacy ; s. 279 – żupnicy ; s. 281 – 291: inni; część IV: s. 1 – przydomki ; s. 25 – dictus ; s. 27 – filius ; s. 33 – imiona ; s. 43 – zapiski z księgi ; s. 44 – imiona po 1308 ; s. 49 – przydomki familijne

Digitisation sponsor:

"Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Date:

s.d.

Type:

t - rękopis

Format:

application/pdf

Extent:

cz. I : s. 1 - 352 ; cz. II : s. 1 - 311 ; cz. III : s. 3 - 291 , [15 k.] nieliczbowanych ; cz. IV ; s. 1 - 56 [8 k.] nieliczbowanych ; 16, 5 x 11 cm

Call number:

Rkp. 24 A

Language:

pol

Rights:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Digitisation:

Oddział Zbiorów Cyfrowych

Location of original object:

10004 - Sekcja Rękopisów - Biblioteka Uniwersytecka KUL