Kolekcja

Stępień Antoni Bazyli

Stępień Antoni Bazyli – filozof, przedstawiciel drugiego pokolenia lubelskiej szkoły filozoficznej, ur. 14 VI 1931 w Sosnowcu.
W 1950 rozpoczął studia filozoficzne na KUL, które zwieńczył (pod kierunkiem S. Kamińskiego) pracą magisterską Analiza nelsonowskiego dowodu niemożliwości teorii poznania oraz rozprawą doktorską Stanowisko Gilsona w sprawie metody teorii poznania. Analiza krytyczna (1956, promotor M. A. Krąpiec). W 1964 habilitował się w zakresie teorii poznania i metodologii nauk filozoficznych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK w Warszawie na podstawie rozprawy O metodzie teorii poznania. Rozważania wstępne. W 1985 uzyskał tytuł prof. zwyczajnego. Na Wydziale Filozoficznym KUL pracował od 1957 w I Katedrze Metafizyki (Szczegółowej), następnie w II Katedrze Metafizyki (Ogólnej). W 1969 został kierownikiem Katedry Metafizyki Szczegółowej, przemianowanej w 1970 na Katedrę Teorii Poznania; funkcję tę pełnił do odejścia na emeryturę w 2002. Był kierownikiem Sekcji Filozofii Teoretycznej (1974–1980), dziekanem Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej (1987–1990), wiceprezesem Tow. Naukowego KUL (1983–1986), członkiem Redakcji Naczelnej Encyklopedii katolickiej, „Roczników Filozoficznych” i „Studies in Logic and Theory of Knowledge”, redaktorem naczelnym „Zeszytów Naukowych KUL” (1973–1975 i 1981–1993). Był współzałożycielem i pierwszym prezesem Klubu Katolickiego w Lublinie. Był członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, Zespołu Ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji do Spraw Tytułów Naukowych i Stopni Naukowych (1997–1999), przewodniczącym Rady Programowej „Edukacji Filozoficznej” (1991–2002), współpracownikiem Biura do Spraw Reformy Szkolnictwa MEN, członkiem Komisji Episkopatu Polski do Spraw Dialogu z Niewierzącymi (1992–1993). Jest członkiem kilku towarzystw filozoficznych oraz laureatem wyróżnień naukowych i pozanaukowych. Od papieża Jana Pawła II otrzymał Order św. Grzegorza Wielkiego (2002), od Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2008). Jest doktorem h.c. UKSW (2007).

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji